R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Het Hogeland: Draagvlak voor realisatie Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Stichting WEC, Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen, Staatsbosbeheer en Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) werken samen aan de ontwikkeling en bouw van het Wereld Erfgoed Centrum (WEC) op Lauwersoog.

Komend half jaar gaan de samenwerkende partijen samen met natuurorganisaties, ondernemers en kennisinstellingen aan de slag om te komen tot een aangepast programma van eisen, een bijgesteld ontwerp en een nieuwe begroting voor ontwikkeling en exploitatie van het WEC. Dat heeft de stuurgroep WEC besloten aan de hand van het advies van kwartiermaker Marcel Koenis. Onlangs zijn het advies ende vervolgaanpak besproken met de betrokken organisaties en ondernemers.

Het besluit van stuurgroep volgt na een periode waarin, mede op basis van acht ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Het Hogeland, geconstateerd werd dat er onvoldoende draagvlak is voor het gekozen ontwerp en dat er tijd nodig is om planaanpassingen en varianten te verkennen. De opdracht aan kwartiermaker Marcel Koenis om het draagvlak te onderzoeken en een advies uit te brengen voor het vervolg is daar het eerste concrete resultaat van.

Van oktober tot december 2018 zijn er gesprekken gevoerd met (lokale) ondernemers, natuurorganisaties, kennisinstellingen en belangenverenigingen.Daaruit bleek dat er zeker draagvlak is voor de het beoogde belevenisprogramma van het WEC. Wel moet het gebouwontwerp beter aansluiten bij de kernwaarden van het Werelderfgoed Waddenzee en wensen lokale ondernemers, natuurorganisaties en kennisinstellingenmeer en beter bij de ontwikkeling betrokken te worden. Uit het onderzoek blijkt verder dat stichting WEC een structuur nodig heeft waarbij naast het Zeehondencentrum ook andere partners kunnen deelnemen.

Met het besluit van de stuurgroep en de betrokkenheid van natuurorganisaties, overheden, ondernemers en kennisinstellingen lijkt de weg nu vrij om tot een breed gedragen en succesvol WEC in Lauwersoog te komen. Uiterlijk 1 juli moet duidelijk zijn of dat daadwerkelijk het geval is. Het WEC, dat naar verwachting in 2022 opengaat, moet toeristen uit binnen- en buitenland informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee.

Lees dit ook!